ALGEMENE NEDERLANDSE SPRAAKKUNST PDF

Alle productspecificaties Samenvatting De Algemene Nederlandse Spraakkunst is een zo volledig mogelijke grammaticale beschrijving van het hedendaagse Nederlands. Het boek is opgezet als studie- en naslagwerk voor praktisch gebruik, systematisch en overzichtelijk van opbouw, up-to-date en wetenschappelijk betrouwbaar, en bestemd voor ieder die het Nederlands op een verantwoorde manier wil leren hanteren. Het onderwerp van de ANS is de standaardtaal: de taal die in het hele Nederlandse taalgebied algemeen bruikbaar is en die niet gebonden is aan een bepaalde stijl, een bepaalde regio, of een bepaalde groep. De ANS biedt de gebruiker een grondslag om zich een oordeel te vormen over de grammaticale aanvaardbaarheid van het hedendaagse Nederlands,-en geeft daarbij uitsluitsel over talloze taalproblemen waarop het woordenboek het antwoord schuldig moet blijven. Het praktische karakter van de ANS komt tot uiting in de algemeen begrijpelijke taal waarin ook de meest recente onderzoeksresultaten zijn gesteld, in de gehanteerde terminologie - die van de traditionele Spraakkunst of schoolgrammatica - en in de indeling. Het boek bevat, na een Inleiding die de ontstaansgeschiedenis van het werk behandelt, de doelstelling beschrijft en het onderwerp definieert, 27 hoofdstukken verdeeld over 4 delen Het Woord, De Woordgroep, De Zin, Nevenschikking en Samentrekking , een Appendix met een lijst van aardrijkskundige namen en afleidingen daarvan, en een uitvoerige Bibliografie.

Author:JoJok Mezigul
Country:Uzbekistan
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):11 April 2013
Pages:494
PDF File Size:11.13 Mb
ePub File Size:8.89 Mb
ISBN:646-4-80335-484-6
Downloads:81161
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MabeiDe elektronische versie e-ANS wordt momenteel geactualiseerd en uitgebreid, en sinds kort is ook het Instituut voor de Nederlandse Taal bij dat project betrokken. Het Instituut voor de Nederlandse Taal gaat een auteurs- en redactieomgeving ontwikkelen voor de ANS, vergelijkbaar met die van het Taalportaal.

Daarnaast wordt het instituut verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe digitale omgeving van de e-ANS en het databeheer. Achtergrond De ANS is de uitvoerigste beschrijving van de grammaticale aspecten van het hedendaagse Nederlands die gericht is op een breed publiek. Tot de doelgroepen behoren zowel moedertaalsprekers als anderstaligen die Nederlands leren.

De ANS is tot stand gekomen in Belgisch-Nederlandse samenwerking en verscheen voor het eerst in De tweede, herziene editie van werd gedigitaliseerd, met de e-ANS als resultaat. The electronic version, the e-ANS, is currently being brought up to date and expanded. The Dutch Language Institute has recently become involved in this project. The Dutch Language Institute will develop an author environment and an editor environment for the ANS, similar to those that were developed for Taalportaal.

In addition, the institute will be responsible for the data management and the development of a new digital environment for the e-ANS. Background The ANS is the most extensive description of the grammatical aspects of contemporary Dutch aimed at a broad audience. The target audience includes both native speakers and foreign language learners of Dutch.

The second and revised edition was digitized, resulting in the e-ANS.

KOBELCO BM700 PDF

Algemene Nederlandse Spraakkunst

.

ELECTRONICA DIGITAL TOCCI PDF

Radboud Repository

.

KACZOR DONALD KOMIKS PDF

Algemene Nederlandse spraakkunst

.

Related Articles