ASERTIVITA NEJEN NA PRACOVITI PDF

Stolet Potky lze nalzt v dobch starovku Potky: - spjaty s potky ffie, 1. Naivn obdob ppravn starovk ffie 2. Pedvdeck obdob peddarwinstick, darwinistick 3. Vdeck obdob obdob

Author:Shaktishura Zushicage
Country:Namibia
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):2 February 2019
Pages:349
PDF File Size:10.28 Mb
ePub File Size:4.13 Mb
ISBN:497-1-21885-166-8
Downloads:69797
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GardagarStolet Potky lze nalzt v dobch starovku Potky: - spjaty s potky ffie, 1. Naivn obdob ppravn starovk ffie 2. Pedvdeck obdob peddarwinstick, darwinistick 3. Vdeck obdob obdob Stolet rozvoj pedagogick psychologie Naivn obdob - ji nsk a egyptsk ffie - 1. HALL - rekapitulan teorie vvoje lovka v dtstv si prochz etapami, kt.

KEYOV - draz na vvoj dtte - vznik pedocentrismu - drazn se prosazuje pedagogick psychologie, v ad zem vznik S. VANCARA - rozvinul dtskou vvojovou psychologii, vvojovou psychologii st - diagnostika psychologie vvoje, publikace o strnut - psobil na katede psychologie V. Fylogenetick psychologie - studuje nejdel obdob - studuje psychick projevy u nejrznjch ivoich, zahrnuje obdob let Antropogenn psychologie - zamena na vvoj rznch civilizac a kultur - zkoum psychologii lovka ijcho v urit civilizaci - transkulturn studie hl.

Prezov - zkoum jedince rzn star a srovnv je - rychl mn nkladn - reprezentativnost skupin jestli srovnvme stejn skupiny - statick, piblin, nepesn Vhodn kombinace obou pstup smen pstupy Otzka slo 2.

Biologick teorie endogenn - nativistick teorie, endogenn teorie, rekapitulan teorie, Geselova teorie 2. Empirick teorie - behaviorln, neobehaviorln, kognitivn Rekapitulan teorie S. HALL - zprvu se mal dt podob animln bytosti, pozdji obdob divostv, lovectv - v psychickm vvoji maj hl. FREUDOV - lovk prochz uritmi vvojovmi stadii - draz na lohu pud uspokojen problmy mezi Id a Ego a Super Ego - pnos pouil dynamick pohled na psychiku a vvoj lovka - lidsk psychika se neustle vyvj Sekvenn teorie vvoje: T.

AN - v dtstv se musme vzdt zvislosti na rodich a toho e ve meme - ve st: aktivit a inorodosti, tlesn pitalivosti a potence, svho fyz. Tyto periody jsou v uritm poad, mezi nimi jsou fze rychlch pechod, co jsou nahromadn vvojov zmny, dky nim vznik nov perioda.

Problmy: 1. Kritria pro staven periody: 2. Problm individulnch zvltnost Otzka vhodnch kritri: - lkai: biologick momenty vha, vka, rst zub,osifikace, innost endokrinnch lz, vk - pedagogov: pedagogick periodizace: kdy si vmme pedagogickch instituc a zazen, do kterch dt dochz asto v Rusku - psychologick: zamuj se na njakou dl psychickou funkci periodizace kognitivnho vvoje Piaget , emon vvoj - sociln: vmaj si hl.

PORUCHY VVOJE analza jednotlivch variant, piny a projevy a piny - velice dleit role rodinnho prosted, heredita, nemoc, odolnost, NS Jednotliv varianty poruch vvoje A Kvantitativn poruchy vvoje poruchy rychlosti vvoje Zpomalen vvoj - vvoj v normlnm obsahu, ale pomalej ddinost, nemoc psychick i psychick , deprivace, nzk sociokulturn prosted v rodin, velk poet sourozenc - typ vvoje jen je vtinou blzk, norm dokonce se do t normy me dostat, jen dt potebuje vce pe a asu - astji u chlapc zpomalen vvoj - u nedonoenc, u dt s lehkou mozkovou dysfunkc, u dt zdravotn hendikepovanch, u dt genilnch u nich nkter sloka vvoje pokulhv- nap.

Einstein-e,ten , - me se tkat cel osobnosti, i dl sti motorika, citov oblast, Psychick vkon as Zrychlen vvoj - dt je oproti vrstevnkm naped, asto se mluv o nadanch dtech, zzran, - je na kor vech ostatnch sloek naruen integrity jedince, vvojov disharmonie, nkdy se vyvj tak rychle e nen dostatek prostoru aby se rozvinuly dal fce, - nkter dti pesko njakou fzy, nebo prochz zrychlen jednotlivmi Goethe, Mozart - zan se jim pizpsobovat koln systm - achist, dok si zapamatovat stran za hodinu - objevuj se urit vvojov disharmonie emon nezral osobnosti, deprese a jin psychick problmy, toxikomanie, nejrznj duevn poruchy, poruchy koncentrace, roztritost - vyleovn z kolektivu, objekt ikany, Psychick vkon as Fixace vvoje - vvoj, kter na njakou dobu ustane, vtinou doasn zleitost - raz, trauma, dlouhodob hospitalizace Psychick vvoj as Vvoj regresivn - vvoj se vrac do nich fz, nvrat ji k dvj etap, kt.

Fze kolem dvou let- naume se mluvit a chodit 2. Fze kolem 6 let nstup ten psan a potn 3. Msc dt pln rozliuje matku od okol a reaguje na jej zmizen U deprimovanch dt - nejasn vazba, separace od matky, vyhbav vazba, zkostn vazba, ambivalentn vztah lska i odmtn Nov vzkumy prokzaly, e i vztah kojence a otce je velmi dleit William STERN - v Preobjektln msce - dt jet vnm nerozlien, vnmn je nedokonal, jet nedovede preferovat jednu osobu - dleit kontakt matka a dt, stimulace prostednictvm pocit, uspokojen prim.

Pedbnho objektu msce - Dt se zan zajmat o svt kolem sebe - dleit smysl zrak, potom tak sluch - dt doke odliit iv objekty neiv od ivch - od konce 2.

Symbiotick fze msc - dt povauje matku za sebe sama - matka je zdrojem uspokojen - vznik pocit jistotu a bezpe, nebo me vzniknout bazln zkost 4. Vrozen vvojov vady: Monstra nejzvanj - siamsk dvojata Malformace nedostaten vyvinut mozek mikrocefalus , chybjc st tla, mikrogirie mozek je nedostaten zbrzdn Anomlie nejmn zvan - roztp rtu, srsty prst, kdy m dt prstk navc Vtina se zjiuje hned po porodu pozdj 1 ledvina, vce vejcovod, posunut srdko Kad tvrt dt m vvojovou vadu Piny: - hl.

Kouen: - vrozen vady st a patra, a 8x vt riziko roztpu, novorozeneck mrt, odluovn placenty, spontnn potraty, hypotrofn dti Virov nkazy a nemoci Zardnky pokozen o, sluchu, krvetvorby, roztpy Punice mikrocefalus Netovice ochrnut nkterch orgn Chipka pokozen srdce, nedonoenost Bakteriln nkazy syfilis lues 3.

Antropozoonzy - nemoci penen ze zvat na lidi Toxoplazmza zpsoben parazitem z koek, krlk, hus, slepic znt mozku, lymfatickch uzlin, CNS, nedonoenost, hydrocefalus hromadn mozkomnho moku v mozku , lysteriza ze syrovho masa i v nepasterizovanm mlce Viva - dlouhodob zvracen matky podviva - optimln psun vitamn, blkovin, tuk, cukr a hl.

Patalv syndrom - anencefalus dt bez mozku , mikrocefalus - i 6 prst, trojhelnkovit obliej, opi rha - vkem, ddinost, TF Mezi vrozen vvojov vady pat tak poruchy metabolismu Fenyl-ketomurie 1: 10 - porucha tpen blkovin - dieta s absenc blkovin - vznikaj zplodiny, kt by mohly pokodit mozek 20 Otzka slo 8. Dovednost pozdji, reaguj neadekvtn na podnty, pokrauje stimulan deprivace, uen, omezeny kapacitou mozku o omezena tvorba soc.

Dal vlivy: ivotn styl, viva, nemocnost, rzn teratogeny zneitn , ddinost, dostatek spnku, stres, NS, okovn jsme vy Podneb : Lid ze severu jsou vysoc. Jian jsou ni. Rokem se objevuje prvn vyplovn kdy jsme baculat 5. Prvn vytahovn 8. Druh vyplovn rok: jsme baculat Druh vytahovn Msc - dt poznv vlastn tlo a neustle tyto innosti opakuje: cucn palce, sekundrn kruhov rce 4.

Msc se ume rovnovze mozeek stn, chze CNS obsahuje rzn programy motorick innosti Mcha reflexn pohyby Senzorick systm innost smyslovch orgn 27 Otzka slo

FORMENLEHRE GESTALTUNG PDF

Pojem cholerik

Jan Melvil Publishing, s. S vydnm tto lehkomysln pruky psan Z radosti a pro radost, se ale cosi zmnilo. Bn mdia si vimla, e i my mui mme sv dny, a nastala doba musk, balic. V nsledujcch letech se prodaly destky tisc vtisk m knihy a ta byla peloena do poltiny a sloventiny. Byl jsem zavalen stovkami dost o radu i o rozhovor. V t dob jsem zaloil rodinu ano, svou krsnou enu jsem sbalil pesn dle vlastnho nvodu , pozdji nakladatelstv a balen en nahradil balenm pln. Takhle pesn jsem si to pece pedstavoval: konen klid na seriznho prci!

FARMACOGNOSIA JEAN BRUNETON PDF

Téma: Manžel mě psychicky týrá a ponižuje, zajímá ho jen majetek

.

ACTING THE FIRST SIX LESSONS BY RICHARD BOLESLAVSKY PDF

ASERTIVITA NEJEN NA PRACOVIŠTI

.

Related Articles