KONTRATA KOLEKTIVE E PUNES PDF

Neni Ylli Balta? Kontrata ishte ne shkelje te plote te procedurave ligjore. Ne fund te ne drejtimin e postes Shqiptare, emerohet z. Laert Duraj. Drejtori i ri i emeruar do te nxirrte nje njoftim ne date

Author:Shaktimuro Tausar
Country:Maldives
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):15 May 2011
Pages:424
PDF File Size:19.87 Mb
ePub File Size:18.59 Mb
ISBN:265-6-58348-261-6
Downloads:17535
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FenrijarGjate ketyre negociatave Sindikata eshte fokusuar per zgjidhjen e problematikave dhe kerkesave te cilat jane identifikuar gjate anketimit dhe takimeve me punonjesit e kompanise. Kontrata Kolektive — Albtelecom Indeksimi i pagave Inflacioni ishte pika kryesore qe u diskutua gjate negociatave. Sindikata mbi argumentat e saj te parashtruara per situaten e permiresuar financiare te kompanise kerkoi rritjen e pagave per te gjithe punonjesit.

Gjithashtu ju be e qarte kompanise se punonjesit kane ankesa rreth pages qe ska ndryshuar nder vite dhe kjo kerkese duhet te permbushet ne kontraten e re kolektive, pasi ka 4 vjet qe pagat nuk ndryshojne dhe aplikimi i rritjes se pagave do te sherbente per motivimin e tyre. Kompania deklaroi se situata aktuale ka permiresim por perseri vazhdon me humbje duke pasur shume deficite dhe pak likuiditet.

Pamundesia e rritjes se pagave duke marre parasysh normen e inflacionit justifikohet nga kompania me faktin qe punonjesve ju jepet shperblimi i performances dhe kjo performance kap nje vlere prej 4 fish me te larte sesa vlera e inflacionit. Kompania ka si strategji te stimuloje punonjesit qe performojne me mire. Sindikata ka theksuar perseri se gjendja e kompanise eshte permiresuar prandaj kerkon aplikimin e inflacionit pasi vlera per rritjen e pagave eshte nje perqindje e vogel krahasuar me rikuperimin e humbjes qe ka bere kompania.

Sindikata ka deklaruar se mbetet e interesuar ne aplikimin e nje drejtesie sociale per te gjithe, prandaj kerkon rritje pagash per te gjithe punonjesit. Mbas negociatave te vazhdueshme, duke marre parasysh edhe pritshmerite e kompanise per permiresimin e gjendjes aktuale ne vitin , u ra dakord qe indeksimi i pagave te filloj nga viti i ardhshem per te gjithe punonjesit.

Gjithashtu kompania do te mbaje ne vemendje personelin e konsideruar kyc, duke bere edhe permiresime te metejshme pagash per kete kategori. Bonusi i Vitit te Ri — Sindikata kerkoi qe bonusi i vitit te ri te jete nga 20, Leke deri ne 30, Leke ne varesi te gjendjes financiare te kompanise ne fund te vitit. Duke marre per baze situaten aktuale financiare, kompania kerkoi mos perfshirjen ne kontraten e re te bonusit te vitit te ri.

Sipas politikave te kompanise nuk mund te jepen dy bonuse per punonjesit duke qene se do vazhdoj te jepet bonusi i performances. Sindikata nuk e pranoi kete qendrim dhe deklaroi se nje gje e tille demotivon punonjesit dhe se gjithashtu duhet te punohet per te rritur standartet per punonjesit, pasi vetem me punonjes te kenaqur, mund te kemi rezultatet e deshiruara dhe te jemi te paret.

Qellimi jone eshte te bejme hapa perpara dhe jo mbrapa. Kompania kembenguli ne pamundesite financiare dhe qendrim e saj kunder dhenies se nje bonusi qe nuk bazohet ne performance. Sindikata refuzoi heqjen nga kontrata te kesaj pike. Gjate kesaj periudhe ne tavolinen e diskutimeve u hodhen alternative te tjera. Kompania hodhi idene e dhenies se kuponave per blerje ushqimesh ne vend te bonusit por pa percaktuar Shumen.

Sindikata e refuzoi kete propozim pasi kjo kushtezon punonjesit per te shpenzuar leket ne supermarket per ushqime. Ky propozim u refuzua. Duke qene se palet ishin te ndara ne qendrimet e tyre, gjate negociatave sindikata i drejtoi nje qasje tjeter kesaj ceshtje. Duke qene se arsyet kryesore jane financiare, dhe cdo gje varet nga te ardhurat deri ne fund te vitit, e pyetem kompanine nese eshte deshira per ta shperndare kete bonus.

Kompania u pegjigj pozitivisht qe ekziston deshira e shperndarjes se bonusit. Atehere sindikata kerkoi qe kjo pike te mbetet ne kontrate dhe ne fund te vitit te shikohet perseri situata aktuale financiare.

Duke qene se ekziston deshira per ta dhene kete bonus,atehere ky bonus tju shperndahet punonjesve. Kjo qasje e re e paleve per kete ceshtje beri te mundur zgjidhjen e ketij ngerci te krijuar gjate negociatave, ku u vendos qe kjo pike te mbetet ne kontrate. Te gjithe punonjesit si ata aktual,si ata qe kane filluar pune rishtazi ne Albtelecom duhet te informohen mbi te drejtat kryesore qe lindin nga Kontrata Kolektive te cilat i gjeni te permbledhura me poshte: Dispozitat e Kontrates Kolektive rregullojne drejteperdrejte dispozitat e Kontratave Individuale te Punes te percaktuara nga Punedhenesi.

Ndalohet puna e detyruar ne te gjitha format e saj. Ndalohet cdo lloj diskriminimi, e parashikuar ne Kodin e Punes te Republikes se Shqiperise dhe ne legjislacionin e posacem per mbrojtjen nga diskriminimi.

Ndalimi i diskriminimit, i percaktuar nga kjo Kontrate Kolektive, nuk zbatohet nese nuk ekziston nje perligjje e arsyeshme dhe objektive. Punedhenesi eshte i detyruar te respektoje dhe mbroj personalitetin e Punemarresit, si dhe te marr te gjitha masat e nevojshme per te garantuar sigurine dhe mbrojtjen e shendetit mendor dhe fizik te punonjesve; Punedhenesi detyrohet te siguroje me shpenzimet e veta kushte te nevojshme te ambjenteve dhe mjeteve te punes dhe veshmbathjes se punonjesve te rrjeteve si dhe uniformat e punonjesve te sherbimit publik.

Punedhenesi me shpenzimet e veta merr masa per trajnimin e punonjesve brenda vitit sipas nevojes dhe pozicioneve te punes qe ka shoqeria. Punedhenesi per te parandaluar aksidente dhe semundje profesionale duhet te percaktoje qarte rregullat e sigurimit teknik dhe te kualifikoje Punemarresit per zbatimin e ketyre rregullave, sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

Punedhenesi ne zbatim te Ligjit Nr , date Punedhenesi mund te jape nje shperblim te barabarte ose jo me pak se njezetemije Leke neto, me kusht qe Shoqeria te kete realizuar te ardhura ne perputhje me buxhetin e miratuar per vitin respektiv kalendarik.

Punedhenesi do te beje vleresimin e performances dhe cilesise se punes se punonjesit ne perputhje me politikat e kompanise. Punedhenesi detyrohet te zbatoje parimin e barazise ne shperblim, per pune te njejte ose pune me vlere te barabarte, pa diskriminuar. Punemarresi gjate zbatimit te detyrave te tij, respekton me korrektese urdherat dhe udhezimet e Punedhenesit.

Gjate vlefshmerise se Kontrates, Punemarresi nuk lejohet te kryeje asnje pune tjeter e cila demton Punedhenesin ose i ben konkurrence atij. Punemarresi ka te drejte te denoncoje ne organet kompetente veprat penale, shkeljet e legjislacionit te punes ose te kontrates per te cilat ai ka dijeni. Punemarresi duhet te permiresoje aftesite e veta profesionale dhe te marre pjese ne veprimtarite trajnuese te organizuara nga Punedhenesi. Punemarresi ruan me pergjegjesi interesat ligjore te Punedhenesit.

Oret shtese qe kerkohen te kryhen per nevoja te Shoqerise nuk duhet te kalojne ore ne vit. Nuk mund te kerkohet kryerja e oreve shtese javore kur punemarresi ka kryer 48 ore pune ne jave. Ky kompensim perfshin edhe kompensimet e permendura ne paragrafet paraardhes. Punonjesit do te kene te drejten e jo me pak se 36 ore pushim javor, prej te cilave 24 ore pa nderprerje.

Pushimi javor nuk eshte i pagueshem. Per personelin drejtues administrativ ditet e pushimit javor jane dita e shtune dhe dita e diele. Puna e kryer ne diten e pushimit javor kompensohet me nje shtese page, jo me pak se 25 perqind, ose me nje pushim te pagueshem, te barabarte me kohezgjatjen e punes se kryer plus nje pushim shtese, jo me pak se 25 per qind te kohezgjatjes se kesaj pune.

Puna e kryer ne ditet e festave zyrtare, kur ato bien dite pune, kompensohet me nje shtese mbi page, jo me pak se 25 per qind dhe me nje pushim te pagueshem, te barabarte me kohezgjatjen e punes se kryer ne ditet e festave zyrtare.

Pushimi merret nje jave para ose pas kryerjes se punes. Kur dita e festes zyrtare bie diten e pushimit javor, atehere pushimi shtyhet per diten pasardhese te punes. Kohezgjatja e Lejes Vjetore eshte jo me pak se 4 kater jave kalendarike gjate vitit te punes e ne vazhdim. Sipas vjetersise ne pune Mosha.

JON GREGORY COUNTERPARTY CREDIT RISK PDF

Permbledhja e kontrates kolektive me “Albtelecom”

.

ACTINOMICOSIS PELVICA PDF

Telekomi i Kosovës me kontratë të re kolektive

.

Related Articles