AANWIJZING OPIUMWET PDF

Deze gelegenheden kunnen ook andere namen voeren, zoals reggaebar, koffiehuis, theehuis, shoarmahuis, sappenbar en dergelijke. In deze aanwijzing is gekozen voor de verzamelnaam coffeeshop, omdat die het meest is ingeburgerd. Mede door de overlast die dat met zich mee brengt, is op steeds meer plaatsen de dringende behoefte ontstaan om het aantal coffeeshops terug te dringen. Dat is gebeurd. Op veel plaatsen is een lokaal coffeeshopbeleid tot stand gekomen dat voorziet in een maximum aantal coffeeshops, waarbij regulering plaatsvindt d.

Author:Dijora Dojinn
Country:Somalia
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):14 December 2012
Pages:408
PDF File Size:18.31 Mb
ePub File Size:9.69 Mb
ISBN:859-4-24287-592-1
Downloads:73069
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TashicageSla het regelingonderdeel op Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van softdrugs plaatsvindt. Coffeeshops mogen geen reclame maken affichering: A , geen harddrugs voorhanden hebben of verkopen harddrugs: H , geen overlast veroorzaken overlast: O , niet toegankelijk zijn voor en niet verkopen aan jeugdigen jeugd: J , slechts een beperkte hoeveelheid verkopen per transactie en slechts een beperkte handelsvoorraad hebben geringe hoeveelheid: G , de zogeheten AHOJG-criteria zie hierna onder 3.

Voor coffeeshops in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gelden per 1 januari tevens de voorwaarden dat coffeeshops klein en besloten zijn besloten club: B en zich in hun verkoop richten op de lokale markt Ingezetenen van Nederland: I.

Met deze voorwaarden de B- en I-criteria wordt beoogd om coffeeshops kleiner en meer beheersbaar te maken en om drugstoerisme tegen te gaan. In een coffeeshop mag geen alcohol verkocht worden. Dit uitgangspunt bevordert de handhaafbaarheid aangezien zo het te controleren segment van economische bedrijvigheid wordt versmald.

Hiermee wordt tevens bevorderd dat een beperkter publiek wordt geconfronteerd met soft drugs. De gemeente beschikt over instrumenten om de droge horeca te reguleren. In het lokale driehoeksoverleg wordt de maximale handelsvoorraad van gedoogde coffeeshops vastgesteld.

Tegen een handelsvoorraad onder het maximum wordt in beginsel niet opgetreden. De voorraad zal in elk geval de gram niet te boven mogen gaan. Bij overtreding van een van de BI AHOJG-criteria door een gedoogde coffeeshop blijft het voorhanden hebben en verkopen van handelsvoorraden voor risico van de coffeeshopexploitant en de coffeeshopeigenaar.

Hierbij zal sprake zijn van door de Opiumwet gekwalificeerd bedrijfsmatig handelen. In de lokale driehoek kan worden afgesproken dat in een gemeente in het geheel geen coffeeshops worden gedoogd, de zogenaamde nuloptie. In gemeenten die de nuloptie niet hanteren geldt een coffeeshopbeleid dat voorziet in een maximum aantal coffeeshops. Naast de AHOJG-criteria kunnen gemeenten in overleg met de partners in de lokale driehoek aanvullende voorschriften formuleren waaraan gedoogde coffeeshops moeten voldoen.

Deze voorschriften vormen een onderdeel van het lokale coffeeshopbeleid en kunnen bijvoorbeeld worden opgenomen in een exploitatievergunning of een gedoogverklaring. De handhaving van de gedoogcriteria ligt — zoals nu ook reeds het geval is — primair bij de burgemeester in de uitoefening van zijn sluitingsbevoegdheid ex artikel 13b van de Opiumwet.

De strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie is het sluitstuk op de bestuurlijke handhaving door de gemeente 2. Het integrale beleid ten aanzien van coffeeshops dient ertoe om tot een evenwichtige inzet van de verschillende beheersingsinstrumenten te komen. Naast het strafrechtelijke instrumentarium is in artikel 13b OW een bestuursdwangbevoegdheid opgenomen die door de burgemeester kan worden uitgeoefend indien in woningen of lokalen dan wel op daarbij behorende erven drugs worden verkocht, verstrekt of afgeleverd.

Deze bevoegdheid kan ook worden gebruikt ten aanzien van coffeeshops die zich niet aan de voorwaarden houden. De bevoegdheid van de burgemeester doet op geen enkele wijze afbreuk aan de bevoegdheden om strafrechtelijk op te treden. Deze afspraken vormen de basis voor de inzet van het lokaal bestuur, politie en OM.

ARCHIDOXIS MAGICAE PDF

Aanwijzing Opiumwet

Sla het regelingonderdeel op Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van softdrugs plaatsvindt. Coffeeshops mogen geen reclame maken affichering: A , geen harddrugs voorhanden hebben of verkopen harddrugs: H , geen overlast veroorzaken overlast: O , niet toegankelijk zijn voor en niet verkopen aan jeugdigen jeugd: J , slechts een beperkte hoeveelheid verkopen per transactie en slechts een beperkte handelsvoorraad hebben geringe hoeveelheid: G , de zogeheten AHOJG-criteria zie hierna onder 3. Voor coffeeshops in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gelden per 1 januari tevens de voorwaarden dat coffeeshops klein en besloten zijn besloten club: B en zich in hun verkoop richten op de lokale markt Ingezetenen van Nederland: I. Met deze voorwaarden de B- en I-criteria wordt beoogd om coffeeshops kleiner en meer beheersbaar te maken en om drugstoerisme tegen te gaan. In een coffeeshop mag geen alcohol verkocht worden.

AO3401 DATASHEET PDF

AANWIJZING OPIUMWET PDF

Geldigheidsduur: Publikatie in Stcrt: , nr. Uitgangspunt van dit beleid blijft het volksgezondheidsbelang. Deze nota bracht op diverse punten beleidswijzigingen als gevolg van ontwikkelingen zowel op maatschappelijk terrein het verschijnen van nieuwe produkten op de markt, veranderingen in het gebruik, de gebruikerspopulaties en het criminaliteitsbeeld, overlast, afnemende tole-rantie als op internationaal en politiek terrein consequenties van het Nederlandse beleid voor de ons omringende landen, acceptatie van het Nederlandse beleid in het buitenland, drugtoerisme. Cannabisteelt In april zijn wijzigingen van de Opiumwet in werking getreden. In die richtlijn werd naast het aantal planten gewerkt met indicatoren om de professionaliteit van de teler te bepalen. Voor de strafeis werd een koppeling gelegd tussen het aantal aangetroffen planten en het aantal oogsten per jaar. In de praktijk pakte die koppeling niet altijd rechtvaardig uit.

Related Articles